Ban Giám hiệu

 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân toán
  • Điện thoại:
   0976728520
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Đinh Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn