BCH Công Đoàn

 • Trần Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984414208
  • Email:
   ttnhan.chuvanan@kontum.edu.vn
 • Đinh Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0988267269
  • Email:
   chutankra@gmail.com